رادیوم روح

برنامه ای ثبت نشده است.

سرفصل کارگاه رادیوم روح (روح پاک):🥰

*تعداد جلسات آموزشی: 13 جلسه

تعداد ساعات آموزش : 8ساعت و 39 دقیقه

*آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود:

1. معرفی کالبدها2. آشتی جسم و جان و پاکی روح/3. پاکی روح از قضاوت کردن/4. بررسی 4 دسته قضاوت/5. تکنیک جایگزینی ذهنی

6. تکنیک به من چه به توچه/7. تکنیک قصه،غصه،غالب/8. تکنیک تریاک/9.تکنیک هواوپونوپونو/10.پاکی از حسادت/11. بررسی حسادت پیدا و پنهان /12.تکنیک شکرگزاری به جای صاحبان نعمت

13. تکنیک رقیب یا مراقب مهربان/14. پاکی از منیت /15. تکنیک ابراز یا ابزار/16. تکنیک من کیستم؟ من چیستم؟/17. پاکی از مالکیت طلبی و کنترلگری/18. بررسی انواع مالکیت طلبی و نقابهای آن

19. تکنیک پیش پیش /20. تکنیک فرعون نباش/21. تکنیک به خدا می سپارمش/22.تکنیک شل کن/23. پاکی از توقع/24. بررسی انواع نقابهای مهربانی/25. تکنیک تلقین به نفس

26.پاکی از احساسات منفی/27. انواع احساسات کوفتی/28.تکنیک به چالش کشیدن ذهن/29.تکنیک جایگزینی افکار افزاینده با کاهنده

(روح پاک)

شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0