حالم خوبه در یک نگاه

به جمع حالم خوبه ای ها بپیوندید

استاد فاطمه سادات مدرس مهارت های ارتباطی و مهارت های زندگی هستند که با عشق در مسیر توسعه فردی و نشر آگاهی از سال 1395 فعالیت خود را آغاز و مؤسسه حالم خوبه را تاسیس کردند. این معلم عاشق با تمام وجود مهارت زندگی تدریس می کنند و معتقدند که یادگرفتن مهارت زندگی به مثابه تولدی دوباره برای انسان ها بوده که زندگی آن ها را به دو بخش قبل از آگاهی و بعد از آگاهی تقسیم می کند و چیزی که مؤسسه حالم خوبه را متمایز کرده وجود چنین معلم باعشقی است که آرزوی عمیق قلبی او قدم گذاشتن همه ی انسان ها در مسیر نجات بخش آگاهی است و در این راستا به همراه تیم حرفه ای، دلسوز و با انگیزه به شدت در تلاش هستند و هم اکنون استاد فاطمه سادات با داشتن بیش از یک میلیون دنبال کننده در صفحه مجازی اینستاگرام حالم خوبه و راه اندازی اولین مدرسه مهارت زندگی در کشور مأموریت مؤسسه حالم خوبه یعنی آموزش،پرورش و همراهی آگاهی جویان درجهت کسب آگاهی و رسیدن به منِ بهتر هر فرد را به بهترین شکل به انجام رسانیده و همچنان پرقدرت تر از پیش ادامه می دهند.

تیم حالم خوبه