آنتی ماتر هستی

برنامه ای ثبت نشده است.

*نام دوره: آنتی ماتر هستی (بخواه تا به تو داده شود)

*تعداد جلسات آموزشی: 20 جلسه

*تعداد ساعات آموزش : 7 ساعت

*آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود:

1.مراحل رسیدن به خواسته ها/2.نحوه صحیح درخواست کردن/3.قانون چرخه/4. انواع وسوسه ها/5. قانون جبرو اختیار/6.عوامل خارج کننده ما از مسیر دریافت/7. انواع امید به غیر

8. تفکر نقاد/9.بررسی متافیزیکی چشم ونظر/10.چکار کنم چشم نخورم/11. مفهوم بدعت/12.مفهوم استخاره،شهود،استشاره/13.حقیقت فال گرفتن/14.تکنیک بیرون به درون/15.تکنیک تلقین به نفس

16.تکنیک وظیفه یا نتیجه/17.روش هدف گذاری/18. باورهای کاهنده و افزاینده/19.انواع افکار کاهنده/20. تکنیک متافیزیکی تجسم سازی خوداحساس/21. پیدا کردن احساس زوج هدف

21. پیدا کردن احساس زوج هدف/22.مدیریت احساس در مسیر دریافت خواسته/23. کنترل احساس نیاز/24.تکنیک متافیزیکی شکرگزاری/25.شکرگزاری زبانی،عملی،قلبی

26.خدمت طلب بی طلب/27.اثربخشش/28.ایمان فعال/29.قانون عدم مقاومت

(بخواه،تابه تو داده شود)

شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0