سایه های درون

برنامه ای ثبت نشده است.

✅😊در این کارگاه میخواهیم با نقاط تاریک و پنهان وجودمان، شجاعانه روبرو شویم و از این پس فرای محدودیت ها زندگی کنیم.

تغییر در باورها یعنی تغییر در سرنوشت👍

تعداد جلسات : 15 جلسه معادل - (20 ساعت و 10 دقیقه)

*آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود:

1. تولد سایه/2.تکنیک نوشتن لیست رنجش ها برای رسیدن از رنجش تا بخشش/3.مانترا درمانی/4.تکنیک صندلی بخشش/5. تکنیک تمرین با آینه جهت شجاعت پذیرش و تغییر و اعتراف به داشتن سایه ها

6. تکنیک ضربه درمانی یا EFT (Emotional Freedom Techniques)/7. استفاده از جدول وضعیت چهارگانه جهت قطع حلقه معیوب آلودگی نسلی

8. تکنیک قانون جایگزینی/9. رهایی از ترس ها و افکار منفی و سکوت ذهن (پایان دادن به گفتگوهای درونی)/10. طعم شیرین زندگی بدون نقاب/11. بهبود عزت نفس و اعتماد به نفس

12. رسیدن به صلح با خود/13. تکنیک نامه نوشتن به کودک درون خود//14.تکنیک شخصیت های فرعی وانتخاب اسامی برای رنجش ها/15. تکنیک اهرم رنج و لذت/16. تکنیک ترک سیگار

17. تکنیک یکم یکم/18. تکنیک تیزحسی /19. تکنیک چهارراه/20. تکنیک نوشتن لیست توانمندی ها/21. تکنیک تلقین و تقلید/22. نحوه رسیدن به رسالت شخصی خود/23. تکنیک مراقبه غیبت/24. رهایی و تولد دوباره

شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0