ارتباط موثر و رفتارجرات مندانه

برنامه ای ثبت نشده است.

تعداد جلسات : 15 جلسه (معادل20 ساعت و 12 دقیقه)

* آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود :

✅1. چگونه کیفیت روابط خود را با هر شخصی افزایش دهیم

2. چگونه از دست انسان فضول خلاص بشویم

3. طریقه خلع سلاح کردن شخص عصبانی

4. کنارآمدن با آدم غرغرو ، قهرقهرو

5. نحوه برقراری ارتباط با آدمی که نمی شناسیم

6. کنترل خشم جهت دوام ارتباطات/7. تقویت اعتماد به نفس جهت برقراری ارتباط

8. تکنیک صفحه خط خورده

9.تکنیک جراتمندانه 4 مرحله ای

10.تکنیک مراقبه شخص غایب

11.تکنیک جراتمندی افزاینده

12. تکنیک کش لحن

16. تکنیک شوخی با هر چیز جدی

13. تکنیک خلع سلاح در لحظه

14. تکنیک خلع سلاح آدم فضول

15. تکنیک تلقین به نفس و مانترادرمانی در آینه

16. تکنیک آینه کاری

17. تکنیک پیش آگهی دادن

18. تکنیک خلع سلاح انتقاد شنیدن

19. تکنیک سه مرحله ای انتقاد موثر

20. تکنیک 4مرحله ای ارتباط موثر

21. تکنیک ارتباط سازی از صفر

22. تکنیک 30 درجه 30 درجه/23. تکنیک قهر هوشمند

شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0