الگوریتم کائنات

برنامه ای ثبت نشده است.

سرفصل های دوره ی الگوریتم کائنات :

1- قانون یگانگی
2- قانون پروانه
3- قانون کارما و دارما
4- قانون تاوان
5- قانون ارتعاش
6- قانون داشت ، کاشت ، برداشت
7- قانون لیاقت
8- قانون نقش
9- قانون قطبیت
10- قانون افزایش
11- قانون شوق
12- قانون خلأ
13- قانون علت و معلول
14- قانون شکر
15- قانون عدم مقاومت
16- قانون جوینده
17- قانون تکرار الگو
18- قانون بخشایشگر
19- قانون دعا
20- قانون تداوم
21- قانون باور

شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0