پروتزذهن

برنامه ای ثبت نشده است.

*نام دوره: پروتز ذهن

*تعداد جلسات آموزشی: 8جلسه

*تعداد ساعات آموزش : 6 ساعت و28دقیقه

*آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود:

1. دسته بندی کالبدها

2.خصوصیات کالبد روح

3.چگونگی بخشیدن با هر کالبد

4. بررسی چشم زخم

5. کشیدن چرخ زندگی

6.مفهوم قانون جذب

7.مراحل رسیدن به خواسته ها

8. قضاوت ممنوع

9.تکنیک به من چه به تو چه

10.تکنیک مراقبه غیبت

11. درجه بندی ایمان

12.مراحل داشتن ایمان فعال


شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0