سال نو،حال نو

برنامه ای ثبت نشده است.

سرفصل کارگاه «سال نو، حال نو»🥰🥳

تعداد جلسات :15 جلسه آموزشی و 28 جلسه شکرگزاری

معادل ( 24 ساعت و 18 دقیقه)

*آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود:

1. بررسی انواع کالبدها(جسم،روح،ذهن)/2. تکنیک سکوت آگاهانه/3. شکرگزاری روزانه/4. تکنیک ضربه درمانی EFT/5. تفاوت جوهره و رسالت/6. تکنیک ژست قدرت

7. بررسی قانون جبران و خدمت طلب بی طلب/8. تکنیک شکستن حلقه های عادت درجهت ترک آن/9. بررسی اهمیت انضباط شخصی/10. رضایت داشتن به جای شکایت

11.تغییر ساعت بیولوژیک بدن/12. تنظیم زمان خواب و سحرخیز شدن/13. بازنگری انباشتگی ها/14. انواع شکرگزاری/15. بررسی قانون افزایش /16. بررسی قانون عدم مقاومت

17. تکنیک لبخند آگاهانه/18. داشتن تعهد به خود/19. بررسی نوار زمان /20. تکنیک لیست جبران مادی و معنوی/21. تکنیک بنویس تا اتفاق افتد جهت افزایش اشتیاق

22. تکنیک نوشتن لیست رنجش ها برای رسیدن به بخشش/23.بررسی مفهوم ضدارتعاشها و کشف آنها /24. خروج از ضدارتعاش ها/25.انواع فیلترینگ رفتار و گفتار وپندارها/

26. بررسی نگاه واقع بینانه و جوگیرانه به عشق و هرم عشق/27. بررسی تفاوت واکنش و پاسخ/28. مهمترین عامل خشم توقع از دیگران/29. دسته بندی انواع توقع

30. بررسی انواع ترس(فیزیکی و ذهنی)/31. تکنیک مانترا درمانی جهت غلبه برترس/32. تکنیک نوشتن لیست ترس ها و رویارویی با آنها/33.پویش همیشگی برای رسیدن به من جدید خود

شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0