گواهینامه زن بودن

برنامه ای ثبت نشده است.

سرفصل های دوره آنلاین، گواهینامه زن بودن 🥳👇

تعداد جلسات:13 جلسه-معادل22 ساعت

*آنچه دراین کارگاه آموزشی تدریس می شود:

1. بررسی اینکه چرا یک زن خلق شدم

2. بررسی تله های ذهنی(تله خوش خیالی/تله ایثار- دل سوزی/تله اطاعت – حرف شنو بودن)

3. بررسی 5 کانال عشق ورزی انسان ها

4.تکنیک مانترا درمانی و تمرین با آینه جهت بهبود خودشفقتی

5. تکنیک رسالت با انجام فن NLP

6. تکنیک هوآپونوپونو

7. فن تلقین ویژگی مثبت به دیگران

8. تشخیص حس حقارت و شیوه نمایان شدن آن درخود

9. بررسی دایره صمیمیت خودو مدیریت آن

10. بررسی مشخصات یک زن پادری و یک زن گواهینامه دار

11. تکنیک ضربه درمانی EFT

12. تکنیک تجسم خلاق برای غلبه برترس

13. تکنیک خدمت به خود و دیگران

14. بررسی تفاوت زن بخشنده موثر و غیر موثر

15. بررسی تفاوت در دیدگاه مردها و زنها

16. زن مغرور یا جذاب

شما این دوره را خریداری نکرده اید!

افزودن نظر

    0